Informace o zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím webového kontaktního formuláře

podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

a) Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:

LIKO-S, a.s., IČ: 60734795, DIČ: CZ 60734795, se sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, Česká republika, zápis v rejstříku: Krajský soud v Brně, B 3943,

kontaktní údaje:

_____

b) Případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů:
pověřenec pro ochranu osobních údajů není jmenován

c) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

 • zasílání reklamních a marketingových informací (newsletter – aktuality, marketningový informace) na vyžádání
 • viz příloha Výpis ze záznamů o činnostech zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů – čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR:

 • viz příloha Výpis ze záznamů o činnostech zpracování osobních údajů

d) Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f):

 • viz příloha Výpis ze záznamů o činnostech zpracování osobních údajů

e) Případní příjemcí nebo kategorie příjemců osobních údajů:

 • zaměstanci správce pověření vyřizováním příslušné agendy

f) Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodní organizaci

 

Vedle vždy poskytovaných informací tímto poskytnujeme další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:

a) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby:

 • viz příloha Výpis ze záznamů o činnostech zpracování osobních údajů

b) Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Za tímto účelem můžete použít formulář žádosti, který správce poskytuje za účelem usnadnění výkonu Vašich práv.

c) Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu, máte právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

d) Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
http://www.uoou.cz/

e) Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů:

- poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez poskytnutí kontaktních osobních údajů nelze jednat o uzavření smlouvy

Poučení o právech subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte podle nařízení GDPR zejména následující práva:

 • právo být informován o zpracování osobních údajů – čl. 13, 14 GDPR, to znamená
  právo na informace o tom, kdo je správcem, jaký je účel zpracování osobních údajů a právní základ pro toto zpracování, případné příjemce nebo kategorie příjemců. K tomu patří i doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, práva subjektu údajů, upozornění na možnost odvolat souhlas v případech, kdy je souhlas pro zpracování nutný, a dále skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zakonným či smluvním požadavkem
 • právo na přístup k osobním údajům – čl. 15 GDPR, to znamená
  právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

  a) účely zpracování;
  b) kategorie dotčených osobních údajů;
  c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
  h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

Jako správce poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 • právo požadovat opravu údajů – čl. 16 GDPR, to znamená, že
  subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) – čl. 17 GDPR, to znamená, že
  subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
  d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

  Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:
  a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
  c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;
  d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
  e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • právo na omezení zpracování – čl. 18 GDPR, to znamená, že
  subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

  Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 • právo na informaci o příjemcích, které správce informoval o opravě nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování - čl. 19
  Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16 (právo požadovat opravu), čl. 17 odst. 1 (právo na výmaz) a článkem 18 (právo na omezení zpracování), s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.
 • právo na přenositelnost vybraných údajů – čl. 20, to znamená, že
  subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
  a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a
  b) zpracování se provádí automatizovaně.
  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
  Výkonem práva na přenositelnost není dotčen článek 17 GDPR (právo na výmaz). Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
  Právem na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • právo vznést námitku – čl. 21, to znamená, že
  subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR (splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; účely oprávněných zájmů příslušného spráce či třetí strany), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.
  Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
  Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
  Subjekt údajů je na právo vznést námitku proti zpracování výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.
  V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.
  Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – čl. 22 GDPR, to znamená, že
  subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

  To neplatí, pokud je rozhodnutí:
  a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
  b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
  c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
  V případech uvedených ad. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.
  Rozhodnutí se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.
 • právo obrátit se na dozor v oblasti ochrany osobních údajů
  Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Czech Best Managed CompaniesCZGBCAMSP

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies