ADmagazin.sk 3. 5. 2015, Vizionárska drevostavba zo systému NOVATOP

ADmagazin.sk 3. 5. 2015, Vizionárska drevostavba zo systému NOVATOP
LIKO-S